فرهنگی

بازگشت به کرامت و دعوت به عقل سـلیم

این نوشتار که برگرفته از نوشته‌های خانم وندی شلیت، نویسنده آمریکایی تبار از کتاب “بازگشت به عفاف” است، به دنبال بررسی ارزش خویشـتن داری به عنوان راهی برای احیای زنـدگی خانوادگی در غرب است.

وندی شـلیت  درصدد آن است که ضـمن مرور آنچه درحال حاضـر در آمریکا در زمینه دختران و زنان رخ داده است، تصـویر روشـنی از ترویـج بی بنـدوباری و آزادی جنسـی که خواسـته موج سوم فمینیسم است، ارائه کنـد و توضـیح دهـدکه چگونه نسل جدیدی در آمریکا درحال شکل گیری است که خواسته هایش با گذشتگان متفاوت است و به دنبال گمشده خود یعنی “عفاف” می گردد، نسـلی که از این آزادی های بی حد وحصر به ستوه آمده و میخواهد طعم شیرین فطرت را دوباره بچشد. سفرهای مختلف و مصـاحبه هـای مکررخـانم ونـدی شـلیت، خواننـده را به این سـمت سوق می دهـد که گویی دختران امروز آمریکـا باشورش های پراکنده می خواهند چیزی نباشـندکه والدینشان بوده اند. آنها میخواهند سـبک زندگی و نوع پوشش خود را تغییر دهند. آنها در تلاشـند بـاخویشـتن داری، زنـدگی عاقلانه و عفیفـانه ای را در پیش گیرنـد و روابط خصوصـی را تا شـروع زنـدگی دائمی به تعویق بیندازند.

بازگشت به کرامت و دعوت به عقل سـلیم

خانم شلیت در این کتاب تلاش کرده است، راهی را برای ارج نهادن به عفاف و خویشتن داری پیدا کند.  او به دنبال آن است که، نوجوانان و جوانان به توانایی خود برای حفظ عصمت و پاکدامنی و درک مسائل شگفت انگیز پی ببرند و بدانند که میتوانند به گونه ای رفتـارکنند که دیگران به عمق وجود آن ها توجه کننـد(نه فقط به ظاهر آنها ). هـدف شلیت این نیست که به کسانیکه میخواهنـدزنـدگی بی قید و بنـد و آزادی های بی حد و حصری داشـته باشـند حمله کند، بلکه قصددارد گزینه های بیشتری را فرا روی جوانان قرار دهد. جوانانی که به خاطرگزینه های محدودی که در دسترس آنها برای انتخاب قرار د ارد، رنج می کشـند.

وی معتقد است، کارشناسان و والدین از روی حسن نیت ادعـا می کننـد، تمایـل بچه هـا به «بـد» بـودن به جـای«خـوب » بودن را درک میکننـد و به دنبال فراهم آوردن فضایی آزاد برای اقدامات فرزندان خود هستند،  اما این تغییر درتوقعات وانتظارات بزرگترها معموًلا هـدیه آزادی به فرزندانشان نیست بلکه گونه جدیـدی ازظلم وسـتم است که ناخواسته به آنها وارد می شود. مطالعات نشان میدهدکودکان به طور ناخواسـته روز به روز بیشتر در دام هرزه نگـاری های اینترنتی گرفتار میشونـد. وقتی از ابتدا در یک دریاچه لبریز از مسائل جنسـی شـنا می کنید دیگر نمیتوان گفت کم کم نوک پـایت را فقط در آبهای قسـمت بزرگسالان بگـذار. دیگر مسائل جنسـی برای این افراد راز آلود نیست. او از همـان اول انتظـار دارد همه چیز بـا مسائل جنسـی آمیخته باشـد و لـذا دیگر مسائل جنسـی برایش جالب نیسـتند. دیگر مشتاقانه منتظر تجربه مسائل جنسی نیست و این مسئله  یک جنایت بزرگ در حق کودکان است. در جامعه غرب به واسطه فرهنگ حاکم، تسلط رسانه ها و… عفیف بودن به عنوان یک گناه نابخشودنی برای جوانان لحاظ میشود. شلیت معتقد است دلیل اصلی مخالفت نکردن والدین با ابزار مبتذل، این است که جایگزینی برایَ آنها پیـدا نمیکننـد. به نظر میرسد دنیای غرب تشنه الگوهای رفتاری جدید است.  نیازی که خیلی آنی وضـروری است. اگر دختران بخواهند(در زندگی خود) تصـمیم‌ها و انتخاب های معنادار بگیرند و (به زندگی) امیدوار باشـند،گزینه دختر بـد(غیر عفیف) نبایـد تنهاگزینه فراروی آنها باشـد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا